Steun ons en help Nederland vooruit

Werkplan Werkgroep Levensbeschouwing & Religie D66 januari 2016

Werkplan Werkgroep Levensbeschouwing & Religie D66 2016

 Aanleiding

De Werkgroep L & R van D66, onderdeel van de landelijke Thema-Afdeling Sociaal-Liberalisme, is ontstaan in het voorjaar van 2015 als een groep die een doorstart vormt van de kort daarvoor opgeheven landelijke Thema-Afdeling Religie & Levensbeschouwing, die in het najaar van 2010 in het leven was geroepen. De Werkgroep is bedoeld voor diegene binnen de partij die interesse en passie hebben voor de onderwerpen religie en levensbeschouwing, en richt zich op vraagstukken die met deze onderwerpen,en de daaraan gelieerde thema’s, te maken hebben. De werkgroep adviseert gevraagd en ongevraagd de Tweede Kamerfractie, het landelijk bestuur en plaatselijke, provinciale en Europese volksvertegenwoordigers met betrekking tot onderwerpen die handelen over de relatie tussen politiek, maatschappij, religie en levensbeschouwing.

 Inleiding

Religie en Levensbeschouwing zijn thema’s die ook in een geseculariseerde samenleving als de Nederlandse er nog steeds toe doen. De meerderheid van de Nederlanders rekent zichzelf niet tot een religieuze of levensbeschouwelijke stroming, terwijl onder delen van sommige religieuze minderheden de religiositeit toeneemt. Dit kan nog wel eens botsen in het publieke domein. Ook buiten Nederland speelt religie een enorm grote rol. En dit heeft weer invloed op Nederland en de Nederlanders. Het is daarom zaak dat voor een politieke partij als D66 religie en levensbeschouwing geen blinde vlek zijn. Het is van belang om ernaar te streven dat er binnen de partij kennis is over religie en levensbeschouwing, en dat er aandacht is voor deze onderwerpen. De werkgroep levensbeschouwing bestaat bij de gratie van het feit dat binnen D66 deze thema’s op de kaart moeten staan en blijven staan, en dat er naar wordt gestreefd om de kennis binnen de partij over deze thema’s te vergroten. De werkgroep dient daarom eerst zijn eigen mandaat duidelijk te definiëren en er daarna naar te streven het interne debat over religie en levensbeschouwing binnen D66 aan te jagen, en politieke gedachtevorming op dit terrein te stimuleren.

Strategie

Het doel van de Werkgroep is drieledig:

 1. Het adviseren van thema-afdeling sociaal-liberalisme, het landelijk bestuur, Tweede Kamerleden en anders volksvertegenwoordigers op het terrein van aan religie en levensbeschouwing gerelateerde onderwerpen.

 2. Het bijdragen aan de gedachtevorming en het interne debat binnen D66 op het gebied van de hierboven genoemde thema’s. Dit doet de werkgroep onder meer door middel van moties en amendementen bij te dragen aan lokale en landelijke verkiezingsprogramma’s en door middel van het bijdragen aan het permanente programma van D66. De werkgroep wil hierbij agenda-bepalend zijn, en zich opstellen als een ‘constructieve luis in de pels’.

 3. Het organiseren van D66 evenementen, bijeenkomsten op het terrein van religie en levensbeschouwing. Hierbij valt te denken aan fringe meetings op congressen, ’politieke café’s (eventueel in samenwerking met lokale afdelingen) en werkbezoeken.

Doelstellingen voor 2016

De Werkgroep Levensbeschouwing stelt zich voor 2016 de volgende doelen:

 1. Het bijeenbrengen van specialisten en geïnteresseerden met betrekking tot levensbeschouwing en religie binnen de partij om zo kennis en ervaring te delen en uit te wisselen. Die willen we bereiken door middel van het organiseren van minimaal 4 werkgroepvergaderingen per jaar.

 2. Het aanjagen van het interne debat en de totstandkoming van politieke gedachtevorming over religie en levensbeschouwing binnen D66 door middel van het organiseren van Fringe Meetings en Politieke Cafés. De doelstelling is om minimaal 1 Fringe Meeting en 1 Politiek Café te organiseren.

 3. Het opzoeken van levensbeschouwelijke en religieuze initiatieven in de samenleving, om hier kennis op te doen, burgers te spreken en te leren over zaken die de werkgroep aangaan. Dit proberen we te realiseren door middel van het organiseren van minimaal 2 werkbezoeken naar relevant instanties en organisaties.

 4. Het opbouwen van een stabiele werkgroep met een ‘harde kern’ van vaste leden die gemotiveerd zijn en tijd hebben om bij te dragen aan de werkzaamheden van de werkgroep. Deze leden komen bij voorkeur van verschillende afdelingen en hebben verschillende achtergronden.

 5. Het uitbreiden van het bestuur van de werkgroep met onder meer een secretaris en een penningmeester.

 6. Het toewerken op termijn naar het omzetten van de werkgroep naar een landelijke thema-afdeling.

 7. Het aanhalen van het contact met andere landelijke thema-afdelingen, lokale werkgroepen, het landelijk bestuur en de Tweede Kamerfractie.

Ideeën voor Inhoudelijke Sessies, Politieke Café’s en Werkbezoeken

 • Inhoudelijke Sessie: Op het voorjaarscongres in Arnhem, over bijvoorbeeld De rol van Religie in de Moderne Samenleving
 • Politiek Café: In het najaar (oktober), bijvoorbeeld over Antisemitisme, Islamofobie en Vrijheid van Meningsuiting in Rotterdam in samenwerking met het Essalam Cultural Centre in de Essalam Moskee. Een andere optie is een debat over jongensbesnijdenis in Amsterdam, Utrecht of Den Haag.
 • Werkbezoeken: In het voorjaar (juni) en najaar (november), aan bijvoorbeeld het Humanistisch Verbond in Amsterdam (in gesprek met Boris van den Ham), aan de Alevitische gemeenschap in Rotterdam (Alevitisch centrum Rijnmond) en aan de Hindoeïstische gemeenschap in Den Haag (bezoek Hindoetempel).

Kijk voor de agenda voor 2016 op de agenda van de thema-afdeling.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018