Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 februari 2016

Jaarplan Thema-afdeling Sociaal-Liberalisme 2016

Inleiding
Het doel van deze thema-afdeling is om leden de mogelijkheid te bieden om zich in het Sociaal-Liberalisme te verdiepen en dit voor D66 verder mee vorm te geven, bijvoorbeeld door het organiseren van verdiepingsbijeenkomsten.

2016 is het zevende jaar dat de thema-afdeling Sociaal-Liberalisme actief is. De thema-afdeling telt 274 leden. Het bestuur bestaat uit drie leden en is bij schriftelijke stemming ver/herkozen voor een periode van drie jaar en 8 december 2015 officieel geïnstalleerd: voorzitter: John Bolte, secretaris: Felix Zwart, en algemeen bestuurslid / mediacoördinator: Jan Puts. Het bestuur zal gedurende 2016 worden uitgebreid met een contactpersoon werkgroepen (a.i. benoemd is nu Zouhair Saddiki) en een themahouder (a.i. is nu benoemd Marianne Douma).

Levensbeschouwing en Religie is een permanente werkgroep met een eigen subbestuur. Het bestuurslid “contactpersoon werkgroep” zal regelmatig (bestuurs)vergaderingen van deze werkgroep bijwonen.

Inhoud
Jaarthema’s (Discussie binnen de vereniging aanjagen)
Op 8 december 2015 zijn door de ledenvergadering na discussie en stemming de jaarthema’s voor 2016 vastgesteld:

De wereld is van iedereen
Alle richtingwijzers komen hierbij kijken:

  • Denk en handel internationaal
  • Koester de gedeelde normen en grondrechten
  • Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
  • Beloon prestatie, maar verdeel de welvaart

Is het liberaal om de grenzen dicht te gooien? (zelfs als je opvang in regio hebt?)
Mag je een quotum stellen aan helpen?
Hoe neem je schoksgewijs op?

Meedoen op niveau!
Door automatisering en bezuinigingen minder administratieve en productiebanen, dus
Veel taken kunnen worden vervuld door mensen die laag opgeleid / geletterd zijn: job carving
Kan belemmerende wetgeving die hogere eisen stelt dan noodzakelijk worden afgebouwd
Wat is de weerslag op je gezondheid om lang in zorgen te moeten leven?

Achter de voordeur kijken
Met het oog op terrorisme zou je wat makkelijker achter de voordeur moeten kunnen kijken, dit roept wel de volgende bespreekpunten op:
Vrijheid individu vs. Vrijheid voor samenleving
Groot middel voor kleine groep
Waar ligt de grens? Je mag immers ook al bij bijstandsgerechtigden en vanuit kinderbescherming meekijken.
Kan je landelijke registraties tegen “spieken” beschermen?

Uiteraard is er daarnaast ruimte voor actueel politieke thema’s en samenwerking met andere groepen.

Beïnvloeden van partijstandpunten
De thema-afdeling zal in 2016, zoals in voorgaande jaren, op elk congres een aantal moties en/of amendementen indienen. Hiertoe wordt per congres een fysieke bijeenkomst georganiseerd ter voorbereiding om de thema’s te bediscussiëren.

We zullen ook actief meedoen aan de evaluatie van het voorlopig verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer. Hierbij is naast de opgedane ervaring met de jaarthema’s van 2015 ook van belang de witte vlekken in ons programma op tijd te herkennen. Een voorbeeld is het onderwerp “strafrecht en detentie” waarover geen duidelijke visie in het D66 verkiezingsprogramma staat, terwijl het de tijdgeest is hier veel over te praten, en andere politieke partijen hebben er wel duidelijke passages en posters hierover. We beschouwen dit als een witte vlek die we moeten vullen.

Ambities
Actief werven van extra bestuurs(ondersteunings)kracht. Het ledenaantal is in drie jaar verviervoudigd, maar het bestuur bestaat sinds de oprichting uit drie leden. We zullen verkiezingen houden om het bestuur uit te breiden.

Instellen werkgroepen
Met de groei van de leden stellen we ook dit jaar weer tijdelijke werkgroepen in om aan de slag te gaan met besluiten van de thema-afdeling. Denk daarbij aan de invulling van de jaarthema’s (bijv. door het organiseren van discussie-avonden) en de evaluatie van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer.

Samenwerking met andere D66 afdelingen
De Thema-Afdelingen Europa, Economie, Digitale Democratie en Democratie en Rechtstaat blijken natuurlijke partners. Daarnaast streven we naar samenwerking met andere Thema-Afdelingen en lokale afdelingen, zoals Utrecht, Delft, Leiden en Den Haag.

Mr Hans van Mierlostichting
Is de facto de hoeder van het sociaal-liberale gedachtengoed en we willen ook dit jaar weer samenwerking zoeken bij het organiseren van een discussieavond.

Activiteiten
Bijeenkomsten
Er zullen tenminste vier fysieke bijeenkomsten gehouden worden. Twee zullen vooral in het kader staan van de voorbereiding op de landelijke congressen. Leden zullen dan discussiëren over vooraf ingediende thema’s en mogelijke moties en amendementen. De andere twee zullen inhoudelijk zijn en aansluiten bij de vastgestelde jaarthema’s. Hier zullen ook sprekers voor worden uitgenodigd.

De thema-afdeling zal in 2016 minimaal één voorstel voor een fringemeeting op een congres indienen. Ons voorstel zal worden voorbereid vanuit de werkgroep Levensbeschouwing en Religie. Levensbeschouwing en Religie zal ook dit jaar weer actief eigen bijeenkomsten organiseren, waarvan tenminste één activiteit met sprekers. Ook deze activiteiten staan in de agenda op onze website.