Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 maart 2015

Jaarplan 2015

Jaarplan Thema-afdeling Sociaal-Liberalisme 2015

Inleiding

2015 is het zesde jaar dat de thema-afdeling Sociaal-Liberalisme actief is. De thema-afdeling telt ruim ongeveer 200 leden en heeft een bestuur bestaande uit drie leden: een voorzitter (John Bolte), een secretaris (Jan Puts), en een algemeen bestuurslid / mediacoördinator (Felix Zwart).

Communicatie

Uitnodigingen voor bijeenkomsten gaan via de e-mail en de andere digitale media; de D66 thema-afdeling website:  https://sociaalliberalisme.d66.nl/ de  Linked-In groep “Sociaal Liberalisme” en een Facebookgroep. De vernieuwde website is half februari 2015 online gegaan.

Inhoud

Jaarthema’s (Discussie binnen de vereniging aanjagen)

Op 22 september 2014 zijn door de ledenvergadering na discussie en stemming de jaarthema’s voor 2015 vastgesteld:

 • Economische ongelijkheid
 • Humane levensbeëindiging
 • Strafrecht en detentie

Uiteraard is er daarnaast ruimte voor actueel politieke thema’s en samenwerking met andere groepen, bijv. de discussieavond over anti-terreurmaatregelen “Is veiligheid maakbaar?” i.s.m. thema-afdeling Democratie en Rechtsstaat

Beïnvloeden van partijstandpunten

De thema-afdeling zal in 2015, zoals in voorgaande jaren, op elk congres een aantal moties en/of amendementen indienen. Hiertoe wordt per congres een fysieke bijeenkomst georganiseerd ter voorbereiding.

We zullen ook actief meedoen aan de tussentijdse evaluatie van het verkiezingsprogramma voor de tweede kamer. Er bleek tijdens de eerste bijeenkomst over strafrecht en detentie dat er geen duidelijke visie staat in het D66 verkiezingsprogramma en dat terwijl er een tijdgeest is hier veel over te praten, andere politieke partijen hebben duidelijke passages en posters hierover. We beschouwen dit als een witte vlek die we moeten vullen.

Ambities

Actief werven van extra bestuurs(ondersteunings)kracht

Het ledenaantal is in drie jaar verviervoudigd, maar het bestuur bestaat sinds de oprichting uit drie leden. Door mensen op de ledenlijst actief te benaderen gaan we de bestuursstructuur versterken met werkgroepen.

Instellen werkgroepen

Met de groei van de leden stellen we ook dit jaar weer werkgroepen in om aan de slag te gaan met besluiten van de thema-afdeling. Denk daarbij aan de invulling van de jaarthema’s (bijv. door het organiseren van discussie-avonden) en de tussenevaluatie van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer.

Samenwerking met andere D66 afdelingen

De Thema-Afdelingen Europa, Economie, Digitale Democratie en Democratie en Rechtstaat blijken natuurlijke partners. Daarnaast streven we naar samenwerking met andere Thema-Afdelingen en lokale afdelingen, zoals Utrecht, Delft, Leiden en Den Haag.

Mr Hans van Mierlostichting

Is de facto de hoeder van het sociaal-liberale gedachtengoed en we willen dit jaar op het thema Economische Ongelijkheid en in het kader van de richtingwijzer “Beloon prestatie, maar verdeel de welvaart” een discussiebijeenkomst houden.

Activiteiten

Bijeenkomsten

Er zullen tenminste vier fysieke bijeenkomsten gehouden worden. Twee zullen vooral in het kader staan van de voorbereiding op de landelijke congressen. Leden zullen dan discussiëren over vooraf ingediende thema’s en mogelijke moties en amendementen. De andere twee zullen inhoudelijk zijn en aansluiten bij de vastgestelde jaarthema’s. Hier zullen ook sprekers voor worden uitgenodigd.

De thema-afdeling zal in 2015 minimaal één voorstel voor een fringemeeting op een congres indienen. Ons voorstel zal gaan over strafrecht en detentie.

Ook zullen we een bijeenkomst in samenwerking met de Mr Hans van Mierlostichting organiseren.

Planning

 • 9  maart Utrecht: Economische Ongelijkheid Mr Hans van Mierlostichting / Voorbereiding congresmoties
 • 27 maart Delft: Terrorismebestrijding in samenwerking met de thema-afdeling Democratie en Rechtstaat en afdeling Delft
 • 18 april Rotterdam: Landelijk Congres 101 Fringe meeting Strafrecht aanvragen
 • Eind april Utrecht/Den Haag: Bijeenkomst Humane Levensbeëindiging
 • Mei Den Haag: OVSE in de praktijk
 • Eind september Utrecht: Voorbereiding congresmoties
 • November: Landelijk Congres 102
 • December: Nog te bepalen